Teaching Thai

Teaching Thai
Rapin Chuchuen

Sunday, June 8, 2014

ตังอย่างงาน lecture นักเรียน

การให้นักเรียนฝึกเขียนบันทึก สรุปความจากที่ครูสอนในห้อง
เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ต้องการให้นักเรียน เรียนรู้ในการหมวดหมู่เรื่องที่เรียน
และเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เรียนได้ชัดเจน และจำได้ง่ายจากการได้เขียนเอง
มีรูปแบบสวยงามจากการเขียนในสมุด ลงสู่การทำงานในกระดาษเอ4   ใช้ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
ช่วยทำให้ช้ินงานนักเรียนน่าสนใจ มากขึ้น   รวมทัังนักเรียนผู้สร้างผลงานได้รับความสุขจาการทำงาน

Tuesday, June 3, 2014

กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาครูให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องทีได้ชม
ทั้งนี้ครูต้องให้นักเรียนเขียนคำถามก่อน เพื่อจะได้ทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะฟัง
และจะทำให้ตั้งเรียนตั้งใจมากขึ้น


ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนได้รียนรู้ ถึงลักษณะของบทเห่ชมปลา และเห็ฯความไพเราะ  จากคำประพันธ์
2. ทำให้นักเรียนรู้จักสังเกต วิเคราะห์เปรียบเทียบคำ ช่างสังเกต และมีความรู้รอบตัว
ในเรื่องของปลาและ ธรรมชาติของปลาชนิดต่างๆ
3. นักเรียนได้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีในสมัยโบราณ ในเรื่องของการเดินทาง

Thursday, May 29, 2014

งานการอ่าน

ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้น แล้วตอบคำถาม
คำตอบที่ได้ไม่
จำกัด นักเรียนชอบ


Sunday, May 25, 2014

งานที่สอง ประวัตินักเรียน

เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักเขียนเก่ียวกับตนเอง
หัดทำงานแบบมีการออกแบบ และมีความภาคภูมืใจกับตนเอง
เป็นการเริ่มต้นการสะสมผลงาน ในการทำใบประวัติของตนลงในแฟ้มทีสะสม
รายละเอียดของการทำ าครูตัวอย่าง หลายๆ แบบ และจะนำตัวอย่างที่ดีไปนำเสนอในชั้นเรียน